Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

 

1. Toepasselijkheid:

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten van Eurokorting en op alle met Eurokorting aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

1.3 Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

 

1.4 Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Eurokorting in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige

overeenkomst, evenals elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

 

1.5 Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de model formulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina's daaronder mede begrepen facturen e.d. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten:

 

2.1 De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Eurokorting derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als een aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.

 

2.2 Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

 

2.3 Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Eurokorting het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden via e-mail dan wel schriftelijk.

 

2.4 Het bestelformulier kan op een tweetal wijzen worden verzonden aan Eurokorting: a) door het invullen van het bestelformulier op onze internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding, b) door het inzenden van een uitgeprinte, ingevulde en ondertekende versie van het

bestelformulier zoals afgebeeld op onze internetsite.

 

2.5 Koper en Eurokorting komen nadrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.

 

3. Prijzen:

 

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in de Nederlandse valuta exclusief omzetbelasting. Eurokorting geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

 

3.2 Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of scan fouten.

 

3.3 De wijze van verpakking de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. De wijze van verzending bepaalt de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst (bij het invullen van het bestelformulier).

 

3.4 Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

 

4. Aflevering en leveringstermijnen:

 

4.1 Tenzij anders is overeengekomen (IDEAL, betaling per telebankieren, overschrijving per bank/giro) zal Eurokorting de producten na vooruitbetaling leveren.

 

4.2 De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

 

4.3 De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper het, door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier, door ons is ontvangen.

 

4.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden cq. op het postkantoor worden afgeleverd op het postkantoor.

 

4.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

 

4.6 Bij de artikelen die geleverd worden zit altijd een originele factuur. Administratieve fouten hierin zullen, binnen 14 dagen na melding, worden gecorrigeerd.

 

5. Aansprakelijkheid:

 

5.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Eurokorting nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds.

 

5.2 Eurokorting is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met storingen in de verbinding met Internet providers, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.

 

5.3 Ook is Eurokorting niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijk onbeschikbaarheid van de bestel mogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite van Eurokorting wegens onderhoud of anderzijds.

 

5.4 Eurokorting aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Eurokorting iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet of grove schuld.

 

6. Overmacht:

 

6.1 Indien Eurokorting door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

 

6.2 Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder recht op enige (schade) vergoeding.

 

6.3 Onder overmacht van Eurokorting wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinder of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Eurokorting of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties.

 

6.4 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

 

Leveringsvoorwaarden voor eurokorting.nl:

 

Betrokken partijen:

 

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Eurokorting, de leverancier, hierna te noemen Eurokorting, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

 

Totstandkoming overeenkomst:

 

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld en nadat u het bestelformulier hebt ingevuld en verzonden langs elektronische weg of schriftelijk, van ons een orderbevestiging heeft ontvangen, elektronisch (e-mail) dan wel schriftelijk. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

 

Aanbiedingen:

 

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Bij het beschikbaar zijn van bijvoorbeeld 1 product en daar waar meerdere bestellingen voor worden gedaan, zal het product worden toegekend aan de eerste koper. Daar waar gesproken wordt over tijdelijke aanbiedingen zal duidelijk vermeld zijn de geldigheidsduur van de aanbieding.

 

Acceptatie bestellingen:

 

Eurokorting.nl accepteert alleen bestellingen die zijn voorzien van:

 

- Volledige naam, adres en woonplaats gegevens

- Vast telefoonnummer die controleerbaar is (wordt gecontroleerd)

- Betaald e-mail adres (dus geen hotmail, freemail, ilse etc.)

- Bestellingen zonder geldig e-mail adres worden niet in behandeling genomen.

 

Betalingsmogelijkheden:

 

Eurokorting accepteert de volgende betalingsmogelijkheden:

 

- Alle bestellingen worden in behandeling genomen door middel van vooruitbetaling via IDEAL.

- IDEAL of Contante betaling

- Bij vooruitbetaling vervalt de bestelling na 14 dagen bij uitblijven betaling.

 

Indien u als klant in het geheel niet tot betaling van de geleverde goederen over gaat, zal de incasso van uw factuur + administratiekosten ad. € 25.00 + de wettelijke rentekosten worden uitbesteed aan een gerechtsdeurwaarder waarbij tevens de incasso of eventueel juridische kosten voor uw rekening komen.

 

Let op! De bestelling kan pas in behandeling worden genomen nadat de betaling is voldaan. Overboekingen kunnen gedaan worden per IDEAL of via ABN AMRO, rekeningnummer: 42.79.27.463 t.n.v. Eurokorting te Veendam. Vermeld duidelijk uw bestelling, naam en adres gegevens.

  

Levering:

 

Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Eurokorting, wiens product(en) u hebt besteld.

Eurokorting zal verzend- en administratiekosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen. Bij bestellingen boven de € 250,-- aan artikelen worden geen kosten berekend. Artikelen welke verzonden worden als pakketpost worden verzonden met aanvullende verzekering en handtekening retour. Dit houdt in dat het pakket met zekerheid bij u bezorgd worden en dat u dient te tekenen voor correcte ontvangst.

Bestellingen buiten Nederland dienen vooruit betaald te worden. In overleg worden de verzendkosten bepaald.

 

Leveringen aan het buitenland:

 

Bij bestellingen uit andere landen dan Nederland zullen de werkelijk verzendkosten aan de klant worden doorberekend. Dit bedrag zal worden vermeldt in de bevestigende e-mail, waarna de klant zijn/haar akkoord dient te geven voor verzending.

 

Retouren, garantie en privacy:

 

Garantie:

 

Op alle producten die u bij Eurokorting besteld verlenen wij de garantie die van het betreffende product verwacht mag worden. Indien u niet tevreden bent met de geleverde producten, bestaat de mogelijkheid tot retourneren. Dit kan in een tweetal gevallen:

1. Retouren in verband met defecten en niet complete zendingen

2. Indien een product bij aankomst beschadigd of niet compleet blijkt dan kunt u het betreffende product, vergezeld van een schriftelijke verklaring alsmede de factuur, retour zenden. Na het ontvangen van het product krijgt u van ons hierover een bevestiging en zal uw retourzendingen in overleg met u omgeruild worden of het aankoopbedrag worden teruggestort.

 

Privacy statement:

 

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

 

Hoe gaan wij om met informatie?

 

De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkel ervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Eventuele financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten.

 

Welke gegevens?

 

Eurokorting beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming verleent, zal Eurokorting de gegevens niet gebruiken voor promotionele doeleinden en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voor zover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

 

Beveiliging:

 

Eurokorting draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties cq. de Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.